Varovanie
 • JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 572
Menu

Cart

ZÁRUČNÉ PODMIENKY Featured

Záručná doba na akumulačnú nádrž sa poskytuje odo dňa predaja konečnému zákazníkovi v dĺžke 5 rokov.

1. Podmienky pre uplatnenie záruky:

 • Záručný list musí byť správne vyplnený , musí obsahovať dátum predaja a treba doložiť doklad o zakúpení
 • Kupujúci je povinný pred uvedením výrobku do prevádzky oboznámiť sa s prevádzkovo-montážnymi predpismi,príslušnými k danému výrobku

2. Zánik záruky

 • Ak zákazník nesplnil podmienky bodu 1
 • Ak zákazník nemá záručný list
 • Ak nebola vykonaná oprava v záručnej dobe oprávnenou servisnou firmou
 • Ak je zjavné,že závada bola spôsobená nesprávnou montážou alebo nesprávnym používaním výrobku
 • Ak výrobok nebol používaný podľa prevádzkovo-montážnych predpisov a požiadaviek,určených výrobcom
 • Ak boli na výrobku vykonané neodborné úpravy alebo zásahy do jeho konštrukcie
 • Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami,keď nie je výrobok používaný v súlade s jeho určením, a závady vzniknuté bežným opotrebovaním,keď k závade výrobku došlo mechanickým poškodením,nesprávnou obsluhou,neodborným zásahom tretej osoby,neodbornou inštaláciou,nevhodným skladovaním,živelnou pohromou,atď.

3. Servis

 • Záručné a pozáručné opravy zabezpečuje firma BENAT-EKO s.r.o so sídlom Kolónia 742/20,
 • 943 42 Gbelce
novalogo
BENAT-EKO s.r.o
Kolónia 742/20
943 42 Gbelce
Mobil: +421 905 155 360
E-mail: benateko@gmail.com

Log In or Register